Felieton z zawodów
II Memorial im. Tadeusza Wasińskiego w Tenisie Stołowym klubów Abstynenta SIERPC 2017
Z WIEDZĄ SKUTECZNIE W PRZYSZŁOŚĆ
Projekt Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2015 zakończony
NIE MARTW SIĘ BĄDŹ SZCZĘŚLIWY
Fundacja Strefa Trzeźwych Myśli zaprasza

Projekt „Z wiedzą skutecznie w przyszłość”
jest dofinansowany ze środków
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 2015

 

„Z wiedzą skutecznie w przyszłość”

Zasady rekrutacji uczestników Projektu;
1. W Projekcie biorą udział stowarzyszenia abstynenckie delegujące swoich członków do cyklu szkoleniowego.
2. Każdy Partner (Stowarzyszenie) rekrutuje do Projektu 20 osób z 10 stowarzyszeń .
3. Każdy uczestnik zobowiązuje się pisemnie do aktywnego udziału w całym projekcie. Istnieje możliwość wpisania dodatkowych osób na listę rezerwową.
4. Każde stowarzyszenie/klub rekomenduje 2 osoby + 2 rezerwowe, uczestniczące w pracy na rzecz osób wykluczonych społecznie, (uzależnionych od alkoholu i ich rodzin) oraz udzielające się w pracy na rzecz uczestniczących stowarzyszeń. Zarządy stowarzyszeń wypełniają deklaracje uczestnictwa i dostarczają ją wraz z listą delegowanych osób Związkowi Wojewódzkiemu, który dokonuje końcowej rekrutacji.
5. Zarząd MZSA rekomenduje następującą zasadę rekrutacji Stowarzyszeń/Klubów delegujących uczestników:

  • uczestnictwo stowarzyszeń w pracach na rzecz rodzin z problemem alkoholowym o charakterze ogólnowojewódzkim (realizacja zadań ponadlokalnych), wspieranie przedsięwzięć regionalnych  Stowarzyszenia skierowanych do osób uzależnionych, promowanie działań liderów trzeźwościowych służących integracji mazowieckiego
    ruchu abstynenckiego
  • organizacje działające w małych miejscowościach, z mniejszym doświadczeniem
  • zachowanie równości szans z zachowaniem parytetu udziału kobiet, zapewnienie udziału osób starszych i młodego pokolenia zwiększającego solidarność międzypokoleniową
  • kolejność zgłoszeń
  • terminowość i systematyczność opłacania składek członkowskich

6. Organizator zapewnia uczestnikom: wyżywienie w czasie szkoleń, materiały informacyjne i szkoleniowe, materiały promocyjne, zaświadczenie o odbytych szkoleniach, bieżącą pomoc w wdrażaniu projektu w lokalnych organizacjach, porady i konsultacje.
7. Przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z definicją zawartą w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Oferent jest zobowiązany uzyskać zgodę każdego uczestnika i osoby zaangażowanej w projekt na przetwarzanie ich danych, zgodnie z wymogami zawartymi w „Zasadach przyznawania i rozliczania dotacji w ramach programu operacyjnego fundusz inicjatyw obywatelskich w 2015 r.”

Realizator zwraca uwagę Partnerom (Stowarzyszeniom  uczestniczącym w Projekcie) na:

a)    dopełnienie formalności prawidłowego wypełnienia formularzy zgłoszeniowych przez stowarzyszenia delegujące uczestników (pieczątka i podpis stowarzyszenia, podpisy uczestników)
b)    właściwego i pełnego (20 osób z 10 klubów, zgodnie z formularzami zgłoszeniowymi) uzupełniania list obecności na spotkaniach i szkoleniach.
c)    prowadzenia wszelkiej dokumentacji zgodnie z szablonem FIO (logo FIO i źródło dofinansowania, logo MZSA), realizacji szkoleń według harmonogramu.
d)    listy będą stanowiły jedyną podstawę do wydania zaświadczeń ukończenia cyklu szkoleniowego i całego Programu
e)    bieżące przesyłanie drogą mailową dokumentacji fotograficznej ze szkoleń
f)    bieżące wypełnianie ankiet po każdym szkoleniu, sporządzenie listy wydanych materiałów
g)    natychmiastowego informowania Prezesa MZSA o trudnościach w realizacji zadań, a szczególnie z obecnością uczestników i terminem szkoleń.


Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Kontakt

ul. Kraszewskiego 18
05-800 Pruszków
Mazowieckie, Polska
tel.: 022 / 728 67 09
email: zarzad@mzsa.pl
BANK BGŻ NR KONTA:
84 2030 0045 1110 0000 0277 9680

Zarząd MZSA

Bogdan Urban - prezes, Lech Lewandowski - v-ce prezes, Andrzej Sowa - v-ce prezes, Jolanta Gruszecka - skarbnik, Grażyna Jaworska - sekretarz, Renata Smoleńska-Pietrzak - członek Zarządu, Adam Drożdżyński - członek Zarządu, Kazimierz Stefankiewicz - członek Zarządu.