Sprawozdanie z Halloween-owego biegu
Organizatorem biegu było Grodziskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym
Relacja z zawodów
V Mistrzostwa Mazowsza w tenisie stołowym środowisk abstynenckich

Projekt „Z wiedzą skutecznie w przyszłość”
jest dofinansowany ze środków
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 2015

 

„Z Wiedzą Skutecznie w Przyszłość”

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 2015 i realizowany jest od maja do grudnia 2015 roku.

Cel Projektu:
Program „Z Wiedzą Skutecznie w Przyszłość” bezpośrednio zwiększa potencjał ludzki i instytucjonalny stowarzyszeń abstynenckich działających na terenie Mazowsza, wyrównuje szansę ich rozwoju, dostarcza im nowatorskich rozwiązań.
Celem naszego Programu jest zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności u 20 liderów i wolontariuszy z 10 Stowarzyszeń abstynenckich działających w województwie mazowieckim. Projekt pozwala  wprowadzić wystandaryzowaną, wysoko jakościowo metodę podnoszenia kwalifikacji członków organizacji trzeźwościowych. Przyjęcie takiej strategii pozwoli również na równomierny rozwój naszych stowarzyszeń, utworzy sieć organizacji wiodących, wspierających słabszych partnerów, zwiększy skale oddziaływania Projektu.
Uzupełnieniem tych działań będzie poradnictwo i bieżące konsultacje dla wszystkich organizacji abstynenckich oraz stworzenie Internetowego Serwisu Wspierania Organizacji Trzeźwościowych i Abstynenckich, zwiększającego dostęp do pomocy zarówno członkom stowarzyszeń, jak i osobom z problemem alkoholowym.

Cele Projektu zrealizujemy działając w 2 obszarach:
SFERA I – szkolenia/warsztaty
SFERA II – doradztwo/informacja

Działania Projektu:

Działanie 1;
Cykl szkoleniowy jest skierowany do członków – wolontariuszy stowarzyszeń abstynenckich, podnoszący ich wiedze i umiejętności zarówno w obszarze uzależnień (charakterystycznym dla klubów abstynenckich), jak również w temacie ekonomi społecznej (wykorzystywanej w pełnej rehabilitacji ich beneficjentów) oraz nowoczesnego zarządzania i prowadzenia stowarzyszeń, wykorzystywania nowatorskich metod pracy, promocji III sektora.

Szkolenie I – Pierwszy kontakt z osobą uzależnioną od alkoholu, pijącą ryzykownie, pijącą szkodliwie oraz członkami rodzin z problemem alkoholowym. Skuteczna komunikacja, motywowanie do zmiany zachowań w szczególności na pro-społeczne oraz motywowanie do podjęcia leczenia. (2 x 8 godzin x 20 osób)
Szkolenie II – Prawno-finansowe aspekty funkcjonowania nowoczesnej organizacji, samoregulacja branżowego III sektora (2 x 8 godzin x 20 osób))
Szkolenie III – Nowoczesne technologie w nowoczesnych organizacjach – prowadzenie dokumentacji elektronicznej, wykorzystanie multimediów i Internetu w pracy z beneficjentem, skuteczne przeciwdziałanie e-wykluczeniu osób starszych i grup marginalizowanych (2 x 8 godzin x 20 osób)
Szkolenie IV – Ekonomia społeczna, instytucje ekonomii społecznej, wykorzystanie elementów ekonomii społecznej w rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z problemem alkoholowym (2 x 8 godzin x 20 osób)
Szkolenie V Jestem spełnionym wolontariuszem - zasada wzajemności, wewnętrzne i zewnętrzne korzyści pracy dla innych ludzi, przeciwdziałanie zniechęceniu i wypaleniu w działaniach na rzecz przeciwdziałania i rozwiązywania problemów społecznych, wolontariat seniorów (2 x 8 godzin x 20 osób)
Szkolenie VI – Rola organizacji abstynenckich w realizacji lokalnej polityki społecznej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, współpraca z samorządem, partnerstwo wewnątrzsektorowe (2 x 8 godzin x 20 osób)

Działanie 2;
Uzupełnieniem cyklu szkoleniowego będzie dwudniowa Konferencja Szkoleniowa dla liderów stowarzyszeń abstynenckich - 2 x 8 godz. x 20 osób. W czasie konferencji zrealizujemy 2 szkolenia na temat:
a) rola stowarzyszeń abstynenckich w polityce społecznej województwa, właściwe relacje między sektorowe (8 godz. x 23 osoby)
b) media jako narzędzie budowy społeczeństwa obywatelskiego, promocja wolontariatu w organizacjach abstynenckich (8 godz. x 23 osoby)
W konferencji wezmą udział liderzy najaktywniejszych Stowarzyszeń na Mazowszu, animatorzy ruchu abstynenckiego. Jest to niezwykle ważny element naszego Projektu.

Działanie 3;
Utworzymy Punkt Konsultacyjno-Doradczy, w którym będzie pracować specjalista prawa i organizacji pomocy społecznej z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi. Wspomagany będzie w zależności od potrzeb przez wykwalifikowana kadrę w zakresie profilaktyki alkoholowej, księgowości i finansów, nowoczesnych elektronicznych technologii. Punkt będzie miał charakter stały, czynny 2 razy w tygodniu po 3 godziny (24 godz. x 8 miesięcy). Osoba dyżurująca w Punkcie będzie udzielała porad wykorzystując różne możliwości (konsultacje indywidualne, telefoniczne, internetowe).

Działanie 4;
Utworzymy na bazie domeny Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich podstronę Projektu,  wykorzystywaną przez rodziny z problemem alkoholowym, instytucje samorządowe działające w obszarze pomocy społecznej i przeciwdziałania alkoholizmowi, organizacje pozarządowe szukające partnerów i współpracy z naszymi Stowarzyszeniami.
Zbudujemy dodatkowo 2 strony Stowarzyszeń zrzeszonych w Związku  (po min. 5 podstron) i włączymy je do w/w systemu.

Ostatnim zadaniem będzie  spotkanie związkowe kończące Program, na spotkaniu zamykającym Projekt zostaną rozdane dyplomy uczestnikom szkoleń. W formie dyskusji zostanie podsumowany przebieg Programu, osiągnięte cele. Uczestnicy zaplanują dalsze wspólne działania z zaproszonym gośćmi reprezentującymi  władze i społeczność lokalną. Pozwoli to na zaprezentowanie osiągniętych rezultatów projektu lokalnemu społeczeństwu, zwiększy rangę uczestniczących stowarzyszeń, da dodatkową motywację wolontariuszom.


Realizator Projektu:
Realizatorem Projektu jest Mazowiecki Związek  Stowarzyszeń Abstynenckich.
Partner Projektu:
Partnerem Projektu jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie


Bliższe informacje:
Strona internetowa MZSA;    www.mzsa.pl
kol. Bogdan Urban – koordynator Projektu /tel. 501 444 136
kol. Grażyna Jaworska – punkt konsultacyjny / tel. 501 441 729

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Zarząd MZSA

Prezes – Bogdan Urban. Zastępcy Prezesa – Andrzej Sowa, Paweł Śledziewski. Sekretarz – Grażyna Jaworska. Skarbnik – Jolanta Maciąg. Członkowie Zarządu – Joanna Kominek, Przemysław Stelmaszczyk, Adam Drożdżyński. Komisja Rewizyjna – przewodniczący – Zenon Kwiatkowski, członkowie – Joanna Dzięgielewska, Jan Kazubski.